Menu Zamknij

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami – Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Skip to content