Menu Zamknij

dotacje dla młodych województwo łódzkie

BiznesUP! Young – subregion sieradzki

dotacje dla młodych

 

Odsłuchaj tę stronę


Projekt „BiznesUP Young – subregion sieradzki” obejmuje:

 • blok szkoleniowy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + obiad + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia grupowe i indywidualne, a do tego jeszcze indywidualne spotkania w zakresie technicznego tworzenia biznesplanu (5 godzin na osobę),
 • stypendium szkoleniowe (ok. 9,60 zł/h netto + obowiązkowe składki ZUS) za udział w bloku szkoleniowym – łącznie około 576 zł „na rękę” przy pełnym udziale w bloku szkoleniowym podczas szkoleń grupowych,
 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
 • finansowe Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2800 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowym przystąpi 19 Uczestników Projektu. Po szkoleniach grupowych (60 godzin, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po szkoleniach indywidualnych (5 godzin na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów.

Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca maksymalnie 19 osób – ocenionych pozytywnie, czyli po minimum 60% punktów w każdym kryterium oceny.

Osoby z oceną pozytywną podpiszą z nami umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a po jej zabezpieczeniu (preferowana forma zabezpieczenia to: weksel własny in blanco + 2 poręczycieli dochodami pow. 3200 zł brutto lub 1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 6 transz wsparcia pomostowego).

 

Więcej o organizacji bloku szkoleniowego i procedurze oceniania biznesplanów znajduje się w regulaminie i załącznikach, które publikujemy poniżej (część z nich jest jedynie do wglądu):

 

Subregion sieradzki – Regulamin przyznawania środków (pdf)

Zał. 1 Biznesplan (.docx)

Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu (pdf)

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (pdf)

Zał. 4 Umowa o wsparcie finansowe (pdf)

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego (pdf)

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pdf)

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

Zał. 8 Formularz informacji de minimis (pdf)

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (.docx)

Zał. 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków (pdf)

Zał. 11 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (pdf)

Zał. 12 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego (pdf)

Zał. 13 Standardy oceny biznesplanów (pdf)

Zał. 14 Umowa o wsparcie szkoleniowe (pdf)

 


 

Załącznik, dot. pozostałych oświadczeń z biznesplanu:

OŚWIADCZENIA DO BP – subregion sieradzki (wersja edytowalna, .docx)

OŚWIADCZENIA DO BP – subregion sieradzki (pdf)

 

WNIOSKI O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI/OSOBĄ ZALEŻNĄ:

Wniosek o refundację kosztów dojazdu – subregion sieradzki (pdf)

Wniosek o refundację kosztów dojazdu – subregion sieradzki (wersja edytowalna, .docx)

Wniosek o refundację kosztów opieki – subregion sieradzki (pdf)

Wniosek o refundację kosztów opieki – subregion sieradzki (wersja edytowalna, .docx)

 


 

Informacje o zwrotach kosztu dojazdu i opieki:

 1. Koszty dojazdu uczestnika projektu. Zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na szkolenie lub inną formę wsparcia następuje na podstawie biletu komunikacji publicznej (jednorazowego lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu. Wydatek ten powinien dotyczyć przejazdu z miejsca zamieszkania uczestnika projektu do miejsca uczestnictwa w danej formie wsparcia pod warunkiem, że uczestnik projektu zawnioskuje o sfinansowanie takiego kosztu. Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko za te dni, których obecność na zajęciach została poświadczona podpisem uczestnika projektu na liście obecności. 
 2. Transport publiczny – uczestnik przedstawia realizatorowi projektu wszystkie wykorzystane bilety lub bilety w obie strony z jednego dnia przejazdu. Natomiast realizator projektu, oprócz ww. biletów w dokumentacji projektu powinien posiadać listy obecności z odbytych zajęć (refundacja może dotyczyć tylko tych dni, w których uczestnik projektu korzystał z danej formy wsparcia).
 3. Samochód prywatny – wydatki poniesione przez uczestnika projektu związane z dojazdem własnym samochodem są kwalifikowalne do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie. Wówczas dokumentami potwierdzającymi koszty dojazdu będą: informacja od przewoźnika dotycząca cen biletów na danej trasie wraz z listami obecności z odbytych zajęć. Przedstawiona informacja od przewoźnika dotycząca cen biletów na danej trasie powinna   być wiarygodna i np. może mieć formę:
 • zaświadczenia wydanego przez przewoźnika i przedłożonego realizatorowi projektu przez uczestnika projektu ubiegającego się o zwrot kosztów dojazdu,
 • pisma od przewoźnika w odpowiedzi na wystąpienie samego realizatora projektu (może to być pismo „tradycyjne” lub wiadomość e-mail przy czym informacja elektroniczna powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do udzielania informacji z ramienia przewoźnika i dodatkowo należy przedstawić wydruk ze strony internetowej przewoźnika potwierdzający, iż adres e-mail z którego wysłana została odpowiedź jest oficjalnym adresem e-mail do kontaktu),
 • wydruku ze strony internetowej przewoźnika odnośnie ceny biletu na danej trasie,
 • w przypadku, gdy na danej trasie nie funkcjonuje transport publiczny, informacja od przewoźnika powinna dotyczyć przewidywalnej ceny bilety na danej trasie lub też ceny biletu dotyczącej miejscowości położnej najbliższej, do której kursuje środek transportu danego przewoźnika.

Realizator projektu powinien za każdym razem, przy wyborze właściwego sposobu rozliczania kosztów dojazdu dokonać analizy ekonomicznej, tak aby poniesiony wydatek był racjonalny i efektywny, poniesiony z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Koszty opieki nad osobami zależnymi. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie przedmiotowych wydatków są m. in. umowy zlecenia z osobami fizycznymi, rachunki do umów zleceń, umowy zawarte np. z przedszkolem, żłobkiem, faktury itp. Niedopuszczalna jest realizacja usługi w trybie nieformalnym, bez umowy na świadczenie usługi opieki. Należy pamiętać, iż osiągając dochód, zgodnie z przepisami prawa krajowego należy odprowadzić odpowiednie składki, chyba
że stosowne przepisy stanowią inaczej. W przypadku zawarcia umowy z instytucjami, które na fakturze za świadczone usługi oprócz kosztów opieki ujmują również koszty wyżywienia, możliwe jest zakwalifikowanie do projektu obu wydatków tj. kosztów opieki i wyżywienia. Jednakże i w tym przypadku ponoszenie tego wydatku musi być zgodne z cenami rynkowymi.

Skip to content