Menu Zamknij

dotacje dla młodych województwo łódzkie

Odsłuchaj tę stronę


FAQ

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania, dotyczące serii projektów „BiznesUP! Young”. Lista będzie się rozszerzać.

 

1. Jakie dofinansowanie można uzyskać w projekcie?

Wszystkie nasze projekty „BiznesUP! Young” (dla pięciu subregionów) zakładają: 23050 zł dotacji oraz 6 transz po 2800 zł, czyli łącznie aż 39850 zł.

2. Kto może wziąć udział w projektach?

Najprościej mówiąc, projekt jest dla osób w wieku poniżej 30 lat, pozostających bez pracy, mieszkających na obszarze województwa łódzkiego (we wskazanych subregionach – każdy projekt dotyczy bowiem innych powiatów), które nie prowadzą ani nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Warunki kwalifikowalności opisane zostały w regulaminie rekrutacji. Te dokumenty (regulamin dla każdego subregionu)  dostępne są na stronie w menu odnośnie danego subregionu.

Zachęcamy do zapoznania się z tym regulaminem.

3. Kiedy starty i zakończenia naboru?

Sukcesywnie ogłaszamy starty naborów dla każdego z subregionów. Prosimy sprawdzać stronę.

Rozpoczęcia rekrutacji są różne dla każdego subregionu.

Więcej informacji na podstronach poświęconych każdemu subregionowi.

W każdym subregionie zbieramy formularze minimum 14 dni lub do osiągnięcia minimum dwukrotności miejsc na dotację.

Zebraliśmy te informacje zbiorczo i aktualizujemy co jakiś czas na podstronie:

INFORMACJE O NABORACH.

4. Czy do projektu mogą rekrutować osoby pracujące?

Nie.

4a. Ale w regulaminie i w karcie formularza jest mowa o osobach „ubogich pracujących”?

Tak, wiemy o tym. Niestety wzór regulaminu i formularza jest odgórnie narzucony i dotyczy wszystkich podobnych projektów – najprawdopodobniej w całym kraju. W województwie łódzkim bezwględnie muszą to być osoby niepracujące w momencie składania formularza lub bierne zawodowo (np. kobiety będące na urlopach macierzyńskich). Stąd, prosimy o nie przejmowanie się definicją „osoby ubogiej pracującej”, jest ona nadwyżkowa.

5. Czy do projektu mogą rekrutować osoby posiadające działalność gospodarczą?

Nie.

Od zamknięcia działalności musi minąć 12 miesięcy.

Podobnie jest z zawieszeniem działalności – musi minąć 12 miesięcy od jej całkowitego zamknięcia.

6. Czy do projektu mogą aplikować osoby będące „na Krusie”?

Tak, projekt umożliwia składanie wniosków przez rolników i domowników rolnika, z założeniem, że osoby te przejdą na ZUS. Taka osoba nazywana jest „odchodzącą z rolnictwa”. Porównaj definicję w regulaminie.

7. Czy do projektu mogą aplikować studenci i uczniowe szkół średnich?

Tak, o ile nie są osobami zatrudnionymi i są już pełnoletni.

Jeśli student/uczeń pracował i stracił pracę po 1 marca 2020 z powodu COVID-19, to przyjęty może zostać z tego warunku – który jest dla nas kluczowy (powinniśmy przyjąć minimum 80% takich osób).

Jeśli nigdy nie pracował, to możemy przyjąć 20% osób, które należą do jednej z tych grup:

a) Osoby z kategorii NEET,
b) Osoby z niepełnosprawnościami,
c) kobiety,
d) Osoby o niskich kwalifikacjach,
e) Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodzina,
f) Imigranci i Reemigranci.

Najczęstszymi sytuacjami kwalifikowalności będą więc dwie podgrupy:

  • Osoba o niskich kwalifikacjach, czyli osoba nieposiadająca wykształcenia wyższego (jeszcze) i/lub ponadlicealnego (które uzyskuje się po skończeniu szkoły policealnej). Osoba taka posiada nadal wykształcenie ponadgimnazjalne/średnie.
  • Drugim warunkiem kwalifikowalności, najczęściej spotykanym, dotyczącym przecież połowy populacji (a często branym pod uwagę łącznie z opisanym wyżej) jest oczywiście płeć żeńska.

Jedynym problemem, kiedy nie będziemy mogli kwalifkować studenta jest sytuacja, kiedy nadal studiuje dziennie (nie jest więc NEET-em – por. definicja Osoby z kategorii NEET), nie jest osobą z żadną niepełnosprawnością, jest mężczyzną, nie odszedł z rolnictwa, nie jest imigrantem i reemigrantem i posiada już wyższe wykształcenie (bo np. skończył licencjat lub inny kierunek studiów). Oczywiście, gdy taka osoba utraciła pracę po 1 marca 2020 może być kwalifikowalna, bo ten warunek jest przecież najważniejszy. Brzmi skomplikowanie? Tak, wiemy, ale nic z tym nie możemy zrobić 🙂

 

Pozostali pełnoletni i nieposiadający zatrudnienia studenci i uczniowe szkół średnich są kwalifikowani z powodu braku wykształcenia wyższego niż średnie lub po prostu: z powodu utraty pracy COVID-19.

 

W razie wątpliwości, zadzwoń, pomożemy to rozwiązać: 737 953 011

8. Jak rozumieć utratę zatrudnienia?

Utratą zatrudnienia kwalifikującą do projektów jest:
✔ zarówno rozwiązanie, jak i nieprzedłużenie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło itp.,
✔ nie ma znaczenia czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z inicjatywy pracodawcy, pracownika czy za porozumieniem stron,
✔ zamknięcie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r. (przy czym w przypadku projektów wspierających przedsiębiorczość od momentu wyrejestrowania działalności musi minąć co najmniej 12 miesięcy).
Powodem winna być pandemia COVID-19, jednak należy pamiętać, że na wypowiedzeniu umowy, rozwiązaniu umowy, świadectwie pracy nie będzie takiej informacji – jest to tylko forma deklaracji kandydata w oświadczeniu. Podobnie, jeśli nie przedłużono umowy, to również nie będzie nigdzie taka informacja widniała.
Pamiętajcie Państwo, że w projekcie należy przyjąć minimum 80% osób, które utraciły zatrudnienie z powodu COVID-19; jest to wskaźnik obligatoryjny.

9. Czy złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza przyznanie środków?

Nie, to tylko pierwszy etap. Po ocenie formularza, czeka Cię jeszcze rozmowa z doradcą zawodowym. Potem – jeśli przejdziesz – szkolenia grupowe i indywidualne, a po nim konkurs biznesplanów (wystarczy prawidłowo napisać biznesplan, gdyż nikt nie odpada na ocenie biznesplanów).

10. Czy wszyscy uczestnicy projektu, biorący udział w szkoleniach dostaną dotację?

Tak, o ile zrealizują minimalną frekwencję i poprawnie napiszą biznesplany (tj. na nie mniej niż 70% łącznie i po minimum 60% w każdym kryterium oceny).

W tego typu projektach nie ma konkursu biznesplanów w którym odpadają uczestnicy po szkoleniach, w przeciwieństwie do projektów dla osób +30.

11. Jak złożyć aplikację w projekcie?

Tylko składając wypełniony formularz.

Dokładnie opisane zostało to w regulaminie rekrutacji.

11. Czy formularz można wysłać mailem?

Tak – ze względu na pandemię przewidujemy także i taką możliwość.

Zostało to szczegółowo opisane w regulaminie rekrutacji.

Zobacz również: WYSYŁKA MAILOWA.

12. Czy sprawdzicie mi formularz rekrutacyjny przed wysłaniem w określonym terminie: czy wypełniłem poprawnie?

Niestety, ale biuro projektu nie podpowiada, ani nie udziela rad w zakresie pisania tych wniosków. Szczególnie jeśli chodzi o zakres merytoryczny. Nie będzie więc taki dokument analizowany. Dostaniesz grzeczną odpowiedź przeczącą na tak sformułowaną prośbę.

Jeśli masz jednak problem niezwiązany z częścią merytoryczną, a dotyczący np. kwalifikowalności do projektu (i zaznaczenia np. odpowiedniej odpowiedzi w „statusie uczestnika”), to napisz do nas.

Jeśli plik się nie otwiera, czy „rozjeżdża”, to również do nas napisz.

13. Nie jestem zarejestrowana/y jako Osoba bezrobotna w PUP, więc nie wiem, czy jestem osobą bierną zawodowo czy osobą bezrobotną niezarejestrowaną?

W tym celu koniecznie przeczytaj, co napisaliśmy na podstronie: Osoba bierna czy bezrobotna.

Prosimy pamiętać, że sytuacja bierności zawodowej dotyczy zdecydowanie mniejszej liczby kandydatów. To najczęściej studenci dzienni, uczniowie szkół stacjonarnych oraz kobiety na urlopie macierzyńskim.

14. Jestem na urlopie macierzyńskim, czy mogę kandydować do udziału w projekcie?

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu definicji „osoby bezrobotnej” (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy uznać jako osoby bezrobotne.

Więcej na podstronie Osoba bierna czy bezrobotna.

15. Czy w ramach projektu można korzystać z preferencyjnego ZUS-u lub „ulgi na start”?

Jasne, jak najbardziej! Możesz przez pierwsze pół roku działalności opłacać tylko składkę zdrowotną, a przez kolejne pół roku (bo rok jesteś uczestnikiem projektu) korzystać z tzw. małego ZUS-u w zakresie składki społecznej.

16. Boję się Polskiego Ładu.

Nie jest to pytanie, ale takie zdania też słyszymy. Nie bój się. Na początku działalności gospodarczej możesz być nawet beneficjentem zmiany przepisów!

Ponadto wszystkie zawiłości wytłumaczy na zajęciach na bloku szkoleniowym.

W ramach projektu dostaniesz Wsparcie pomostowe, z którego będziesz mógł pokryć wydatki na biuro księgowe, zajmą się więc tym profesjonaliści.

17. Czy co miesiąc muszę wydać 2800 zł (netto) ze wsparcia pomostowego?

Nie, możliwe są bowiem przesunięcia względem miesiącami. W pierwszych miesiącach uczestnicy mają najczęściej pewne oszczędności, które wydają w okresach późniejszych. Najważniejsze jest, aby finalnie wydać 16800 zł netto w ciągu pierwszego pół roku w ramach tego wsparcia.

18. Czy w ramach wsparcia pomostowego mogę korzystać ze szkoleń?

Szkolenia własne – co do zasady – nie powinny być finansowane ze wsparcia szkoleniowego, gdyż to wydatki związane ze zwiększaniem kompetencji.

19. Czy wkład własny jest wymagany?

Nie jest, ale jest zawsze dobrze widziany przez oceniających. Posiadanie wkładu własnego świadczy o pewnej przedsiębiorczości. Włożenie pewnego wkładu własnego, w tym finansowego w firmę, świadczy o zaufaniu do własnego biznesu. Korzystanie z posiadanych już sprzętów jest zawsze pozytywnie rozpatrywane przez oceniających. Nie zapomnij więc o tym napisać w formularzu.

20. Czy co miesiąc muszę wydawać taką samą kwotę na te same kategorie wydatków w ramach wsparcia pomostowego?

Nie. Określony w biznesplanie (a wcześniej w formie pewnego wstępnego planu w formularzu rekrutacyjnym) katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego jest pewną wytyczną, na co wydawać pieniądze. Uczestnik może wydawać środki na różne pozycje w ramach tego zestawienia, w różnej wysokości każdego miesiąca. Możliwa jest też sytuacja, że pewien zakres kosztów (np. „polisa OC samochodu”) zostanie wydatkowana tylko raz w ciągu 6 miesięcy, przewidzianych wsparciem pomostowym.

21. Czy muszę trzymać się katalogu wydatków określonego w formularzu rekrutacyjnym, gdy dojdzie do wydatkowania środków?

Oczywiście, że nie. Na tym etapie to bardzo wstępny plan, który zapewne będzie podlegał jeszcze zmianom. Określ go jednak w miarę poprawnie, gdyż podlega ocenie przez ekspertów ds. przedsiębiorczości.

Staraj się tak napisać wydatki, aby wszystkie były zasadne i umotywowane, związane wprost z Twoim pomysłem biznesowym. Unikaj wpisywania gadżetów, czy wydatków, które nie są niezbędne.

22. Czy w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie będę musiał złożyć jakieś zabezpieczenie?

Tak, wymagamy złożenia weksla in blanco z poręczeniem. Wymagane jest poręczenie przez osoby trzecie. Więcej informacji na ten temat w regulaminie przyznawania środków.

Zabezpieczenie jest tylko po to, aby nie było sytuacji, że ktoś nie wywiązał się z umowy lub nie rozliczył przyznanego wsparcia.

Wsparcie w projekcie jest oczywiście bezzwrotne (pod kilkoma warunkami, głównym jest utrzymanie działalności przez minimum 12 miesięcy).

23. Czy szkolenia będą stacjonarnie czy zdalnie?

Priorytetem jest dla nas zorganizowanie szkoleń stacjonarnie. Jest to wydajniejsza forma edukacji.

W przypadku szkoleń stacjonarnie, najpewniej odbędą się w Łodzi.

Spokojnie! Zwracamy koszty dojazdu, koszty opieki nad dziećmi, fundujemy dwudaniowe posiłki, wypłacamy stypendium szkoleniowe.

Jeśli obowiązujące przepisy zabronią spotkań, to jesteśmy przygotowani na realizację zajęć w sposób zdalny.

 

 

KOLEJNE PYTANIA Z PEWNOŚCIĄ DOJDĄ.

 

Skip to content