Menu Zamknij

dotacje dla młodych województwo łódzkie

BiznesUP! Young – subregion m. Łódź

dotacje dla młodych

 

Odsłuchaj tę stronę


Projekt „BiznesUP Young – subregion m. Łódź” obejmuje:

  • blok szkoleniowy – 60 godzin szkoleń + materiały dydaktyczne/szkoleniowe + obiad + zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i/lub osobą zależną + zwrot kosztów dojazdu na szkolenia grupowe i indywidualne, a do tego jeszcze indywidualne spotkania w zakresie technicznego tworzenia biznesplanu (6 godzin na osobę),
  • stypendium szkoleniowe (ok. 9,93 zł/h netto + obowiązkowe składki ZUS) za udział w bloku szkoleniowym – łącznie około 595,80 zł „na rękę” przy pełnym udziale w bloku szkoleniowym podczas szkoleń grupowych,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23.050 zł,
  • finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy (dla wszystkich beneficjentów projektu) do 2800 zł (netto) miesięcznie.

Po etapie rekrutacji, do bloku szkoleniowym przystąpi 18 Uczestników Projektu. Po szkoleniach grupowych (60 godzin, należy być na minimum 80% zajęć) oraz po szkoleniach indywidualnych (6 godzin na osobę), uczestnicy złożą biznesplany. Złożone biznesplany podlegać będą ocenie dokonanej przez dwóch niezależnych ekspertów.

Zostanie ułożona lista rankingowa, zawierająca maksymalnie 18 osób – ocenionych pozytywnie, czyli po minimum 60% punktów w każdym kryterium oceny.

Osoby z oceną pozytywną podpiszą z nami umowy o przyznanie wsparcia finansowego, a po jej zabezpieczeniu (preferowana forma zabezpieczenia to: weksel własny in blanco + 2 poręczycieli dochodami pow. 3200 zł brutto lub 1 poręczyciel z dochodami pow. 4500 zł) dostaną wsparcie finansowe (dotację i 6 transz wsparcia pomostowego).

 

Więcej o organizacji bloku szkoleniowego i procedurze oceniania biznesplanów znajduje się w regulaminie i załącznikach, które publikujemy poniżej (część z nich jest jedynie do wglądu):

m. Łódź – Regulamin przyznawania środków (pdf)

Zał. 1 Biznesplan (.docx)

Zał. 2 Karta oceny formalnej biznesplanu (pdf)

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej biznesplanu (pdf)

Zał. 4 Umowa o wsparcie finansowe (pdf)

Zał. 5 Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego pomostowego (pdf)

Zał. 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (pdf)

Zał. 7 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pdf)

Zał. 9 Zestawienie planowanych wydatków ze wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (.docx)

Zał. 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków (pdf)

Zał. 11 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (pdf)

Zał. 12 Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego (pdf)

Zał. 13 Standardy oceny biznesplanów (pdf)

Zał. 14 Umowa o wsparcie szkoleniowe (pdf)

 

Skip to content