Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe – trenerzy zajęć grupowych – subregion łódzki

dotacje dla młodych województwo łódzkie

W związku z realizacją Projektu „BiznesUP! Young – subregion łódzki”, Lider Projektu – fundacja Łódź Art Center – zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług szkoleniowych.


Opis obowiązków Zleceniobiorcy: 

Dokonując usługi szkoleniowej, trener/szkoleniowej zobowiązany będzie w szczególności do:

1. Przeprowadzenia usługi szkoleniowej w ramach (minimum) jednego z następujących tematów:

  • Sporządzanie biznesplanu i jego realizacja (12h/grupa),
  • Negocjacje biznesowe (4h/grupa),
  • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem (4h/grupa),
  • Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS (8h/grupa),
  • RODO (8h/grupa),
  • Działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych (8h/grupa),
  • Reklama i inne działania promocyjne (8h/grupa),
  • Pozyskiwanie i obsługa klienta (4h/grupa),
  • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej (4h/grupa).

2. Przeprowadzenia usługi szkoleniowej z zachowaniem wysokich standardów jakościowych realizowanej usługi, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów;

3. Utrzymania stałej wymiany informacji z Kierownikiem projektu;

4. Dostarczenia do Zleceniodawcy Dziennika Zajęć oraz materiałów dydaktycznych.

W projekcie założono średnio łącznie 60 godzin zegarowych powyższych szkoleń w 4 grupach (łącznie 240 godzin). Zamówienie dotyczy takiej liczby godzin, najlepiej w podziale na każde zajęcia osobno (wskazano powyżej czas trwania każdych zajęć), ale nie wykluczono trenerów z wiedzą, która umożliwia łączenie zajęć.

Szkolenie odbywać się będzie w centrum Łodzi.

Planowany termin realizacji usługi: od ok. 10 marca do ok. 30 sierpnia 2022 roku – w czterech grupach, które będą realizowane po sobie z około pół- lub jednomiesięcznymi przerwami. Możliwe jest nieznaczne wydłużenie tego okresu.

Zleceniobiorca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.


Oferty cenowe należy przesłać w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

a) Drogą elektroniczną (skan dokumentów) na adres e-mail: lodzki@dotacjedlamlodych.pl,

b) Osobiście w biurze projektu: ul. Tymienieckiego 3, p. 9, 90-365 Łódź.

c) Pocztą lub kurierem na adres: ul. Tymienieckiego 3, p. 9, 90-365 Łódź

Szczegółowe wymagania dotyczące oferentów określono w załączniku:

Rozpoznanie rynku trener – TRENER (.docx)

Rozpoznanie rynku trener – TRENER (.pdf)

 


W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Skip to content