Menu Zamknij

Wsparcie pomostowe

Wsparcie pomostowe to bezzwrotna pomoc finansowa dla osób zamierzających otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą. Wypłacana jest w pierwszych 6 miesiącach działalności. Przekazywane środki pieniężne muszą…

Osoba bezrobotna

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe…

Osoba bierna zawodowo

Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie…

Osoba uboga pracująca

Osoba uboga pracująca – to osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych*), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych…

Reemigranci

Reemigranci – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie…

Imigranci

Imigranci – osoby przybyłe z zagranicy do kraju w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.

Osoby o niskich kwalifikacjach

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym lub gimnazjalnym – średnim I stopnia. Osobą o niskich kwalifikacjach nazywany bywa również pracownik…

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami – Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz…

Osoby z kategorii NEET

Osoby z kategorii NEET – osoby niezatrudnione, nieuczestniczące w edukacji lub szkoleniu (ang. Not in Employment, Education or Training) do 29 r. ż., które nie…

Skip to content